Projektet: Säkra Ridvägar

Januari 2010 samlades ett antal entusiaster för att undersöka om det fanns intresse för en förening med syfte att bygga säkra ridvägar, utbilda ryttare, skapa nätvärk, minska konflikterna mellan ryttare och mark- och vägägare, samt främja hästturismen i Ale kommun. Uppslutningen var över all förväntan och ett antal personer utsågs för att jobba vidare med frågan.

Genom att samarbeta med markägare och kommun vill föreningen Säkra Ridvägar i Ale styra hästarna till stigar och vägar där risk för markskador minimeras samtidigt som säkerheten för ryttare och hästar maximeras.
På vissa sträcker kan det även bli nödvändigt att nyanlägga särskilda ridvägar och på ett antal ställen bygga säkra övergångar där vi korsar stora vägar.

Mot denna bakgrund ansökte vi om och fick godkänd föreningens första Leader projekt:
Säkra Ridvägar i Ale

Under denna projektperioden som sträckte sig mellan 2010 – 2013 byggde vi sträckan mellan Jennylund i Bohus till EB Ranch i Nödinge. Vi gjorde även projekteringen av delar av sträckan i Skönningared och i Alvhem.

Bakgrund

Intresset för hästar som sällskapsdjur och för ridning som nöje och rekreation är otroligt stort. I Ale kommun finns i dagsläget över 200 hästgårdar och över 600 hästar. Hästar och hästnäringen har stor betydelse vad gäller hälsa och välbefinnande för människor i alla åldrar. Ridning är en sport där en majoritet av utövarna (85%) är flickor eller kvinnor, en grupp som enligt bland andra Folkhälsoinstitutet, bör ges större uppmärksamhet.
Hästnäringen genererar sysselsättning. Hästturism är en starkt växande sektor och hästarna skall tränas, skos, stallas upp, utfodras och skötas om. Uppskattningsvis skapas ett heltidsarbete per tio hästar (SLU,2004) Hästen är en landskapsvårdare, de håller marker öppna vilket gynnar en artrik flora.
Trots alla positiva effekter som ett ökat hästantal innebär uppkommer ibland konflikter och problem. Hästarna kan orsaka miljö- och trafikproblem samt kollidera med andra samhällsintressen.
Ett ökat antal hästar och ryttare som ger sig ut på trafikerade vägar, innebär en ökad skaderisk för såväl ryttare som hästar och bilister, Hästar kan ställa till problem och orsaka olyckor, även om de är vana vid trafik.Att fler ryttare ger sig ut i skog och mark kan bidra till ökat slitage och en ökad risk för konflikt mellan hästägare och markägare.
Med anlagda rid- och körleder utan biltrafik kan ridning på landsväg i stor utsträckning undvikas. Att skapa en miljö där hästar och trafik aldrig möta är dock orealistiskt – fast genom att höja kompetensen hos hästar, ryttare och bilister kan många incidenter undvikas och skador minskas.

I Ale finns potential

Ale erbjuder ett naturnära boende inte långt från storstaden. Här finns jordbrukslandskap, blommande ängar, vackra insjöar och lummiga skogar för strövtåg, bär- och svampplockning – allt i ett historiskt rikt område. Denna vackra livsmiljö bör kompletteras med fler företagssatsningar och etableringar av nya företag. Det ger en större arbetsmarknad på hemmaplan och minskar behovet av pendling till arbetsplatser utanför kommunen.

Hästen har idag en viktig roll i vårt samhälle. Den ger nöje och rekreation samt bidrar till att skapa arbetstillfällen, hålla landskapet öppet och landsbygden levande. Begreppet hästturism är nytt och inom det ryms bland annat utflyktsridning, turridning, långfärdsridning, vildmarksridning, ridleder, häst- och vagnsuthyrning, sightseeing med häst och vagn, bed & box och hyra av häst likasom deltagan de i tävlingar och andra hästevenemang. Hästturismen är en starkt växande gren inom turistnäringen – en bransch som i stort också påvisar en mycket stark tillväxt. De traditionella hästföretagen är genomgående små och drivs ofta av kvinnor. Potentialen för nyföretagande inom hästbranschen är stort men kan behöva stimuleras och uppmuntras.

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale vill skapa en kreativ, positiv och livskraftig miljö för kommunmedborgarna. Projektet skall också stimulera samarbetet mellan upplevelsenäringen, övrigt näringsliv och den ideella sektorn. Goda möjligheter att rida på säkra vägar ökar intresset att etablera hästrelaterat företagande i Ale.

I Ale finns det gott om gamla vägar, fäbostigar och kyrkvägar som kan röjas, renoveras och användas som utgångspunkt för ridstigar och ridleder. Utmed ridlederna vill föreningen ställa i ordning rastplatser med hensyn till de kulturhistoriska miljöerna för att ta tillvara på dessa unika platser. Samtidigt kan man vårda vår kulturhistoriska bygd genom att ta vara på och stängsla in gamla hagar och renovera gamla brunnar. Hästekipagen flyttas från vägarna och värdefulla kulturhistoriska intressen tillvaratas.

Vy över "brända berget"
In mot EB Ranch

DELPROJEKT 1

Öka kunskap

 • Säker Häst (kurs)
 • Allemansrätt

Utbyggnad av ridslingor & ridleder
Fem geografiska områden
Skepplanda, Kilanda, Älvänge / Alvhem, Hålanda / Sålanda , Skogstorp / Nödinge, Nol / Bohus, Surte.

AKTIVITETER
 • Informationsmöten
 • Avtal med markägare och vägföreningar
 • Inventera befintliga vägar och stigar och deras behov av renovering samt kostnader
 • Identifiera nya sträckor
 • Iordningsställa vägar o ridleder, bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen     och Skogsstyrelsen
 • Identifiera rastplatser för hästar och ryttare
 • Utveckla rastplatserna
 • Göra kartor
RESULTAT
 • Säkrare vardag för hästar och ryttare
 • Säkrare vägar för båda ryttare och övriga trafikanter
 • Goda relationer mellan ryttare, markägare och övriga
 • Ökat kvalitetsmedvetande hos alla involverade
 • Ökad möjlighet för aktiv fritid för alla Ale bor
 • Ales ridledar blir attraktiva vilket kan leda till ökad turism

Delprojekt 2

Utveckla företagande

Aktiviteter
 • Informationsmöten med berörda parter om projektet.
 • Inspirations- och tankeverkstad i syfte att få igång olika projekt inom hästturism och hästnäring.
RESULTAT
 • Nya företag etableras i kommunen
 • Befintliga företag utvecklas eller kompletteras med nya verksamhetsgrenar
 • Ale kommuns företagsklimat gynnas

Långsiktig målsättning

 • Säkra ridleder i kommunen
 • Ökad kunskap, säker ryttare – säker häst
 • Nya företag, affärsrelationer, nya produkter
 • Samarbetet mellan Föreningen Säkra Ridvägar i Ale, ridklubbar i kommunen, företag / företagare, markägare samt Ale kommun för att säkerställa ett fortlöpande underhåll av ridleder och ridslingor.