Stadgar

Stadgar för föreningen Säkra ridvägar i Ale

 1. Föreningens namn är Säkra ridvägar i Ale.
 2. Föreningen har till ändamål
  Att verka för att utveckla och binda samman all ridverksamhet i Ale kommun genom att tillsammans med Ale kommun skapa så gynnsamma förhållande som möjligt för hästar och ryttare i vår kommun. Vi vill sätta Ale på Sveriges hästkarta.
  Föreningen skall uppfylla sitt ändamål
  Genom att verka för att bygga säkra ridvägar i alla delar av Ale kommun, samt att på sikt bygga ihop de olika slingorna till en gemensam ridled.
 3. Föreningen säte
  Föreningen har sitt säte i Ale kommun, Västra Götalands län
 4. Medlemsskap
  Medlem är den i föreningen som vill verka för föreningens målsättning
 5. Medlemsavgifter
  Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet
 6. Styrelsen
  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och 5 ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.
 7. Styrelsens uppgifter
  Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 3 ledamöter begär detta.Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 8. Räkenskaper
  Räkenskapsår skall vara kalenderår.Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till föreningens revisorer senast 2 veckor innan årsmötet.
 9. Revisorer
  Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av 2 på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna skall senast vid ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.
 10. Årsmöte
  Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålles årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Mötet skall utlyses senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Fastställande av röstlängd för mötet
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  5. Fastställande av dagordning
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
  7. Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
  9. Fastställande av medlemsavgifter
  10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
  11. Val av ordförande för en tid av 1 år
  12. Val av övriga styrelseledamöter
  13. Val av valberednig, 3 personer
  14. Val av revisorer samt ersättare
  15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  16. Övriga frågor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet
 11. Extra årsmöte
  Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallesen behandlas
 12. Rösträtt
  Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (kan utövas genom ombud)
 13. Beslut, omröstning och beslutsmässighet
  Beslut fattas med bifallsrop och eller om så begärs, efter omrästning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denna är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet
 14. Regler för ändring av stadgarna
  För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.
 15. Utträde
  Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 16. Uteslutning
  Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skelen för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 21 dagar efter beslutet.
 17. Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till medlemmarna i föreningen.